Generalforsamling 2018

Generalforsamling den 17-02-2018

Forsamlingen

Lørdag den 17. februar afholdt Nibe Marineforening sin årlige generalforsamling. (GF)

Forsamlingen mønstrede ca. 30 medlemmer.

Kl 18 ringer formanden til start på GF. Flaget hejses og Kong Christian synges. Formanden stiller forslag om dirigent Advokat Niels Pedersen, som kvitteres for med klap. 

Niels Pedersen erklærer generalforsamlingen for lovlig med henvisning til opslag mm. og tager fat på første punkt på selve dagsordenen ved at overlade ordet til formand Hans Jørgen Christensen og hans beretning

 Formanden starter GF med at befale et minuts stilhed til ære for de to afgåede medlemmer i årets løb.  

Årets bestyrelsesberetning:

Formanden erklærer, som tidligere, at det også i det forgangne år som vanligt kører "rimeligt godt"  

Årets aktiviteter oplæses, og der har i 2017 været mange aktiviteter. Foreningens medlemmer kommer hinanden ved, der er et godt kammeratskab. Dette ses især under foreningens aktiviteter, som altid trækker mange deltagere til. 

Formanden henviste bl.a. til årets torskegilde, udflugtstur til Bramslev Bakker og årets fregatskydning, som med næsten 50 deltagere forløb ud over forventning. Dagen tiltrak atter en stor del medlemmer fra Ålborg Marineforening, som kommer for at nyde den gode ånd og det gode selskab. Foreningens terrasse kommer til sin ret i det gode vejr.  

Formanden beretter om pudseaftenen med 5-6 deltagere, som godt må trække lidt flere til. Det er en hyggelig aften og foreningen er efterfølgende vært ved aftensmad og en øl og snaps.

Huset har atter i 2017 været stabilt udlånt. Medlemmer og medlemmers familier kan låne Marinehuset og flere benytter sig af den mulighed med henvisning til, at det ikke kan lånes på søndage. 

Nibe har i skrivende stund 87 medlemmer beretter formanden. Foreningen holder dermed et fast stabilt medlemstal i forhold til de ca. 88 medlemmer i 2016. 

Formanden gør ligeledes opmærksom på, at forberedelserne til foreningens 75 års jubilæum i maj er påbegyndt. Det bliver et par store dage med fest om lørdagen og reception om søndagen hhv. den 26. & 27. maj 2018.

Formanden opfordrer igen, i år som i alle tidligere år, medlemmerne til at bidrage til søndags åbent. Søndagene er i høj grad drevet af Tordenskjolds soldater, og der efterlyses vanligt flere frivillige til denne opgave. Formanden gør opmærksom på, at det ikke koster medlemmerne noget at stå for arrangementet. Foreningen afholder omkostningerne til indkøb, og man skal reelt bare lave maden. Der er altid hjælpsomme kammerater til stede, og det er ligeledes meget hyggeligt.  

Dirigenten takker formanden for beretningen, og da ingen har spørgsmål eller kommentarer, giver han efterfølgende ordet til kasseren.  

Fremlægning af regnskab:

Kenneth Kajberg gør som kasserer rede for årets regnskab.  Det ser atter meget flot ud. Gælden på huset, som er bestyrelsens hovedfokus, er nu helt nedbragt. Foreningen er nu ude af gæld på ejendommen.  

Der var nogle få spørgsmål fra salen til regnskabets punkter, som hurtigt kunne besvares af kassereren, og uden yderligere afsluttede kassereren sin beretning.   

Regnskabet blev afslutningsvist godkendt med bifald.  

Valg: 

Alle medlemmer af bestyrelsen som var på valg (formand & næstformand) modtog genvalg med undtagelse af hovmester Hans Chr. Hansen, som af helbredsårsager ikke ønskede genvalg. Til bestyrelsen blev i hans sted valgt Hans Jørgen Andersen, Nibe. 

Som suppleanter blev indvalgt hhv. Lars Brøndum, Hjallerup og Troels Hollesen, Bislev 

Efter mange års tro tjeneste som revisor i foreningen har Torben Hermansen valgt at tiden er kommet for, at andre skal tage over. Han har derfor besluttet ikke at genopstille. Som erstatning herfor valgtes som nye revisorer hhv.: Bjarne Christensen, Barmer og Anders Andersen, Sebber. 

Alle ønskes tillykke med valget.  

 

Evt: 

Foreningen havde ikke modtaget punkter til evt. fra medlemmerne. Og da ingen tilstedeværende havde punkter til evt. brugte formanden lejligheden til at overrække den nu afgåede hovmester Hans Chr. Hansen en kurv i tilkendegivelse af hans store indsats til foreningens virke og trivsel. 

Ligeledes brugte formanden lejligheden til at hylde Lars Hansen, Nibe med hans 25års jubilæum som medlem af foreningen. Ovenstående blev fuldbragt med en dram. 

 

Efter dirigentens anvisning afslutter formanden generalforsamlingen med en tak for god ro/orden og appellerer atter til, at foreningen mangler hænder.

Hans Chr. Hansen takker for formandens pæne ord vedr. sin afgang som foreningens hovmester. En tale som den afgåede hovmester afslutter med at give en omgang til forsamlingen.
Jubilar Lars Hansen hædres med 25 års nål og en dram.
Aftenens dirigent: Advokat Niels Pedersen

Søndagsåbent

Formanden appellerer til at flere frivillige melder sig til søndags vagterne

Der gennemføres årligt mange aktiviteter i Nibe Marineforening. Atter i år opfordrede formanden medlemmerne til at give en håndsretning med søndagsåbent. Medlemmer som vil give en hånd med skal blot tilberede maden en søndag efter valg. Foreningen afholder omkostninger til råvarer osv.

Tag del i hyggen i Marinestuen den første søndag i hver måned. Bidrag med lidt madlavning en søndag og deltag i det varme kammeratskab i Marinestuen.

Kontakt formanden for mere info.

Med generalforsamlingen vel overstået er der fløjtet til spisning. Skipper labskovs er en tilbagevendende menu på denne aften.