Generalforsamling 2020

Generalforsamling den 15-02-2020

Lørdag den 15. februar 2020 afholdt Nibe Marineforening sin årlige generalforsamling. Forsamlingen mønstrede ca. 25 fremmødte.

Kl 18 ringer formanden til start på GF. Flaget hejstes og Kong Christian synges.

Formanden stiller forslag om dirigent Advokat Niels Pedersen, som kvitteres for med klap.

Dirigenten starter med at erklære GF for lovlig med henvisning til annoncering, opslag på hjemmesiden, mm.

 Formanden starter GF med at befale et minuts stilhed til ære for de to afgåede medlemmer i årets løb. Her mindes Axel Mortensen og tidligere formand Finn Knudsen.

 

Årets bestyrelsesberetning:

Formanden erklærer, som tidligere, at det som vanligt kører "rimeligt godt"

Årets aktiviteter oplæses, og der har i 2019 været nævneværdige aktiviteter, som for eksempel foreningens udflugt til Glyngøre med efterfølgende traktement i Marinestuen. Her nævnes også torskegildet og de sædvanlige whistaftener, som også har været flot besøgt i årets løb.

Formanden beretter om de forskellige arbejdsopgaver, som er blevet udført i det forgange år herunder bl.a. lægning af nye gulve såvel som renovering af bygningens gavle. Disse opgaver kunne ikke have været gennemført uden hjælp og opbakning fra næstformanden med flere. Ingen nævnt ingen glemt.

Huset har i 2019 været udlånt fire gange. Medlemmer og medlemmers familier kan låne Marinehuset og flere benytter sig af den mulighed med henvisning til, at det ikke kan lånes på den første søndag hver måned grundet frokost for medlemmerne denne dag.  Desværre måtte man konstatere, at søndagsåbent trak for hårdt på de frivillige til at afholde en søndagsfrokost, hvorfor det til sidst måtte indskrænkes til kun én frokost pr. måned.

Med disse ord afslutter formanden sin beretning.

Dirigenten takker formanden for beretningen, og da ingen har spørgsmål eller kommentarer, giver han efterfølgende ordet til kasseren.

 

Fremlægning af regnskab:

Kenneth Kajberg gør som kasserer rede for årets regnskab.  Det ser i vanlig stil flot ud.

Foreningen er som tidligere nævnt nu helt gældfri. Indtægten er dog noget lavere i forhold til tidligere år. Dette skal ses i sammenhæng med, at foreningen nu udelukkende holder søndagsåbent den første søndag i hver måned. Direkte afledt heraf er foreningens omkostninger tillige faldet. Men til trods herfor har foreningen dog kunne spare pænt op i årets løb.

Der var ingen spørgsmål til regnskabets indhold, og uden yderligere afsluttede kassereren sin beretning. 

Regnskabet blev afslutningsvist godkendt med bifald.

 

Valg:

På valg var formand Hans Jørgen Christensen og kasserer Kenneth Kajberg, som begge modtog genvalg. Bestyrelsen har på dispensation kørt med fem bestyrelsesmedlemmer, så der skulle indtræde yderligere to medlemmer til bestyrelsen. Disse blev tidligere suppleant Bjarne Christensen, Barmer og tidligere bestyrelsesmedlem Leif Christensen, Nibe

Som suppleant modtog Lars Brøndum, Hjallerup genvalg.

Eftersom Bjarne Christensens indtrædelse i bestyrelsen medførte, at han ikke længere kunne fungere som revisor i foreningen, modtog Hans Christian Hansen valg som ny revisor i foreningen, sammen med Hans Jørn Abildgaard som modtog genvalg til denne fornemme post.

Alle ønskes tillykke med valget.

 

Evt:

Foreningen havde ikke modtaget punkter til evt. fra medlemmerne. Og da ingen tilstedeværende havde punkter til evt. brugte distriktsformand Charley F. Petersen, Aalborg lejligheden til at bl.a. at berette om det kommende års sendemandsmøder, Dronningens 80 års fødselsdag, 80 årsdagen for besættelsen og 75 års dagen for befrielsen, Dybbøls dagen med meget mere.

 På vegne af næstformand Anders Andersen, Sebber overrakte kasserer Kenneth Kajberg udnævnelsen af formand Hans Jørgen Christensen til æresmedlem af Nibe Marineforening for dennes utrættelige indsats og arbejde til foreningen ve og vel , dens medlemmer og ikke mindst på selve marinestuen.  Ydermere overrakte formand Hans Jørgen Christensen den nye revisor Hans Chr. Hansen en kurv i tilkendegivelse af hans store indsats til foreningens virke og trivsel i årets løb.

Ligeledes brugte formanden lejligheden til at hylde hans hustru Lisbeth Christensen for hendes altid store opbakning til hans forbrug af tid i foreningen, såvel som hendes indsats til foreningens arrangementer, såvel som dennes bidrag ved renovationen af bygningens gavle.

Efter dirigentens anvisning afslutter formanden General Forsamlingen med en tak for god ro/orden. Herefter kunne deltagerne indtage den sædvanlige Skipper Labskovs med øl og snaps.

Aftenens dirigent: Advokat Niels Pedersen
Formand Hans Jørgen Christensen udnævnes som æresmedlem
Hans Christian Hansen blev hædret for hans store arbejde i foreningen, og ikke mindst i kabyssen.

Søndagsåbent

Formanden appellerer til at flere frivillige melder sig til søndags vagterne

Der gennemføres årligt mange aktiviteter i Nibe Marineforening. I år måtte formanden dog, efter mange opfordringer til medlemmerne om en håndsrækning, begrænse søndagsåbent til kun at være gældende den første søndag i hver måned grundet mangel på frivillige til at hjælpe med vagterne. Medlemmer som vil give en hånd med skal blot tilberede maden en søndag efter valg. Foreningen afholder omkostninger til råvarer osv.

Tag del i hyggen i Marinestuen den første søndag i hver måned. Bidrag med lidt madlavning en søndag og deltag i det varme kammeratskab i Marinestuen.

Kontakt formanden for mere info.