Generalforsamling 2019

Generalforsamling den 16-02-2019

Lørdag den 16. februar afholdt Nibe Marineforening sin årlige generalforsamling. Forsamlingen mønstrede ca. 25 fremmødte.

 Kl 18 ringer formanden til start på GF. Klar ved flaget, flaget hejses og Kong Christian synges.

 Formanden stiller forslag om dirigent Charley fra Aalborg, som er med i Landsbestyrelsen, som kvitteres for med klap.

Dirigenten starter med at erklære GF for lovlig med henvisning til opslag, artikler mm.

 Formanden starter GF med at befale et minuts stilhed til ære for de afgåede medlemmer i årets løb.

 

Årets bestyrelsesberetning:

Formanden beretter, at det har været en godt år fra begyndelsen, men dog også et trist år for foreningen pga. mange personsager, som har tæret på energi og arbejdslyst. Sagerne har medført, at to bestyrelsesmedlemmer har trukket sig fra deres respektive poster.

Formanden beretter, at man har måttet lukke mandage grundet for få besøgende, plus at man nu grundet mangel på hjælpende hænder udelukkende tilbyder frokost den første søndag i måneden frem for hver søndag som tidligere.

 

Årets aktiviteter oplæses, og der har i 2018 været mange aktiviteter med kanonen. Sendemandsmødet er en årlig tilbagevendende aktivitet, og formanden opfordrer de fremmødte til at tilmelde sig. Det er både sjovt og hyggeligt.

Ligeledes afholdes de traditionelle pudseaftener en 3-4 gange om året, men det er lidt Tordenskjolds soldater om igen. Meld jer gerne til. Vi hygger over det lyder det fra formanden, som oplyser, at der jo også lokkes med lidt at spise og drikke til..

Vi afholdt jubilæum i 2018 med fest til sent lørdag og atter søndag med frokost. Mange timer gik i godt selskab og alle hyggede sig bravt.

Der berettes også om årets udflugt, som startede i Skørbæk, videre til Hune Sandskulpturpark med efterfølgende frokost med grillmad i Nibe. Igen en god dag med masser af samvær, hygge og lidt til halsen. Årets Fregatskydning forløb efter bogen. Den afgående Fregatkaptajn Ole Stefansen afhentedes på havnen, inden gav han dog en lille én, videre til Marinestuen hvor skydningen afholdtes, skafning med stegt ål, og afrunding på dagen med uddeling af trofæer.

 

Foreningen har pt. 62 blå medlemmer og 30 støttemedlemmer, og huset har i 2018 været stabilt udlånt i årets løb. Medlemmer og medlemmers familier kan låne Marinehuset og flere benytter sig af den mulighed med henvisning til, at det ikke kan lånes på den første søndag i måneden.

Formanden kaster opmærksomheden mod den nylige ombyggede bar samt loftet over baren. Han forklarer, at næste projekt er nyt loft i salen grundet tilbagekast af lyd i salen, nye gulve i stuen og en tilbygning til stole og borde. Formanden sender en tak til bestyrelsesmedlem Ole Stefansen og kasserer  

Kenneth Kajberg for et godt samarbejde trods diverse udfordringer i årets løb.

 

Formanden afslutter med at sende en tak til alle de som i årets løb har hjulpet til, samt ligeledes også havfruerne, som altid giver en hånd med i kabyssen.

Dirigenten takker formanden for beretningen, og da ingen har spørgsmål eller kommentarer, giver han efterfølgende ordet til kasseren.

 

 

Fremlægning af regnskab:

Kenneth Kajberg gør som kasserer rede for årets regnskab.  Det ser atter meget flot ud.

Foreningen er nu helt ude af gæld, og har et pænt beløb opsparet. Årets resultat var noget lavere end forrige år, men dette skyldes færre åbningsdage plus en stor omkostning i forbindelse med jubilæeet.

Der var få spørgsmål til regnskabets punkter, som hurtigt kunne besvares af kassereren og uden yderligere afsluttede kassereren sin beretning. 

 

Regnskabet blev afslutningsvist godkendt med bifald.

 

Valg:

Kasserer Kenneth Kajberg og bestyrelsesmedlem Ole Stefansen var på genvalg, og havde begge ønsket genvalg. Det modtog de med bifald fra salen.. Ydermere indtræder Bent og Anders Andersen i bestyrelsen, som fremadrettet kun vil tælle fem medlemmer.

Som suppleanter blev indvalgt hhv. Lars Brøndum, Hjallerup og Bjarne Christensen, Barmer.

Efter mange års medlemskab har Jørn Abildgaard indvilget i at tiltræde som revisor. Alle ønskes tillykke med valget.

 

Evt:

Foreningen havde ikke modtaget punkter til evt. fra medlemmerne. Og da ingen tilstedeværende havde punkter til evt. brugte Charley fra landsforeningen lejligheden til at orientere lidt om Danmarks Marineforenings aktiviteter.  Generelt er tilgangen til de danske marineforeninger dalende. Dette skyldes, at Marinen årligt kun indkalder omkring 100 værnepligtige til Søværnet. Det er ganske enkelt for få til landets lokal-foreninger, og man kigger nu til skolen for Marinehjemmeværnet for nye gaster til foreningerne.

Uniformer til medlemmer skal erhverves gennem slopkisten, og ikke hos lokale tøj leverandører. Vi ser ikke ens ud, og derved bortfalder hele ideen med en uniform. Charley beretter om 800 års jubilæet for Dannebrog på Valdemars dag. Dronningen vil da gæste Estland disse dage.

 

Efter dirigentens anvisning afslutter formanden General Forsamlingen med en tak for god ro/orden og appellerer atter til, at foreningen ser frem til et godt år 2019 med en afsluttende skål.

 

Flaget stryges og der pibes til skafning.

Aftenens dirigent: Charley F. Petersen

Søndagsåbent

Formanden appellerer til at flere frivillige melder sig til søndags vagterne

Der gennemføres årligt mange aktiviteter i Nibe Marineforening. I år måtte formanden dog, efter mange opfordringer til medlemmerne om en håndsrækning, begrænse søndagsåbent til kun at være gældende den første søndag i hver måned grundet mangel på frivillige til at hjælpe med vagterne. Medlemmer som vil give en hånd med skal blot tilberede maden en søndag efter valg. Foreningen afholder omkostninger til råvarer osv.

Tag del i hyggen i Marinestuen den første søndag i hver måned. Bidrag med lidt madlavning en søndag og deltag i det varme kammeratskab i Marinestuen.

Kontakt formanden for mere info.