Generalforsamling 2021

Generalforsamling den 19-06-2021

Lørdag den 19. juni 2021 afholdt Nibe Marineforening endelig sin årlige generalforsamling. Forsamlingen mønstrede ca. 15 fremmødte.

Kl 18 ringer formanden til start på GF. Flaget hejses højtideligt og Kong Christian synges.

Formanden stiller, som tidligere år, forslag om dirigent Advokat Niels Pedersen, som kvitteres for med klap.

Niels Pedersen konstaterer, at GF er lovlig med henvisning til annoncering og opslag på marineforeningens hjemmeside, og giver derefter ordet til formanden, som kan gå til aftenens første punkt, bestyrelsens beretning.

 Formanden starter dog GF med at befale et minuts stilhed til ære for de medlemmer, som i årets løb er gået fra borde.

 

Årets bestyrelsesberetning:

Formanden forklarer åbenhjertigt, at årets beretning grundet Corona nedlukningen vil være meget kort:  

Formand Hans Jørgen Christensen beretter, at 2020 på godt jysk har været et træls år. De mange årlige aktiviteter og søndagsåbent har vi måttet aflyse, dog kunne årets fregatskydning gennemføres med ca. 30 deltagere og Skipperaftenen med ca. 20 deltagere.

Foreningen har mistet medlemmer, både ved naturlig afgang, men således også ved udmeldelser, men der er kommet et par nye, så foreningen er næsten status quo. Det er dog blevet meget svært at finde nye medlemmer. I 2020 var det 9 år siden, at foreningen overtog huset, og rent økonomisk går det godt.

Foreningen har fået ny belysning i gården, og der er tilbygget bygning til havemøbler samt borde og stole fra salen. 

Med disse ord afslutter formanden sin beretning. Der er fra salen spørgsmål til antal medlemmer, såvel som til afholdelse af Whist, som der pt. er for få deltagere til. Der snakkes i salen om den manglende medlemstilgang, som er noget de fleste foreninger generelt har problemer med i tiden.

Dirigenten takker formanden for beretningen, og da ingen har spørgsmål eller kommentarer, giver han efterfølgende ordet til kasseren.

 

Fremlægning af regnskab:

Kasserer Kenneth Kajberg gør kort rede for årets regnskab.  Det ser, modsat tidligere år, knapt så flot ud.

Indtægten er, grundet nedlukningen meget lav i forhold til tidligere år. Direkte afledt heraf er foreningens omkostninger tillige faldet. Dog har årets investeringer i belysning og tilbygning ikke medført et større driftstab, og foreningen har ikke skullet trække meget på reserverne.

Regnskabet blev afslutningsvist godkendt med bifald.

 

Valg:

På valg var kasserer Kenneth Kajberg og Bent Lyngsø, som begge modtog genvalg. Bestyrelsen havde opstillet hhv. Jens Poulsen, Tommy Lyngsø og Erik Christensen, alle fra Nibe, til at indtræde i bestyrelsen.

Opstillingen medfører en række spørgsmål fra salen vedr. de fratrædende bestyrelses-medlemmer, såvel som til de lavpraktiske arbejdsopgaver, som disse ofte påtager sig ved indtræden i bestyrelsen. Dette beskrives kort under eventuelt. Og de tre opstillede valgtes herefter til bestyrelsen.    

Som suppleant modtog Lars Brøndum, Hals, genvalg.

Hans Christian Hansen og Hans Jørn Abildgaard modtog genvalg som revisorer.

Alle ønskes tillykke med valget.

 

Evt:

Foreningen havde ikke modtaget punkter til evt. fra medlemmerne, så årets dirigent benyttede lejligheden til at vende debatten vedr. bestyrelsens opgaver, som kom på tale under valghandlingen. Bl.a. herunder , at man måtte kunne betale sig fra opgavernes løsning. Bestyrelsen forklarer, at det er ganske enkelt livsvigtigt for foreningen, at nogen er villige til at løfte de praktiske opgaver. Nogen skal bestille mad, dække bord, servere, vaske op, rydde op og gøre stedet klar til næste åbning. Disse opgaver løses ikke af sig selv, og foreningen mangler praktisk hjælp fra medlemmerne. Mange af disse opgaver kan man ganske enkelt ikke betale sig fra. Mødets resterende tid brugte distriktsformand Charley F. Petersen, Aalborg  til at bl.a. at berette om dette års distrikts- og sendemandsmøde, de store udfordringer marineforeningen har med medlemstilgangen på tværs af hele landet.

Efter dirigentens anvisning afslutter formanden General Forsamlingen med en tak for et fint møde. Herefter kunne deltagerne indtage aftenens menu bestående af sild, karrysalat, smørrebrød, øl, snaps, kaffe og småkager.

Aftenens dirigent: Advokat Niels Pedersen
Kort før Generalforsamlingen starter

Søndagsåbent

Formanden appellerer til at flere frivillige melder sig til søndags vagterne

Tag del i hyggen i Marinestuen den første søndag i hver måned. Bidrag med lidt madlavning en søndag og deltag i det varme kammeratskab i Marinestuen.

Kontakt formanden for mere info.